วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

5 ให้ 5 ได้ อาชีวะสร้างชาติ

          จากเสียงสะท้อนอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการไทยในหลายๆ ภาคส่วน ฉายให้เห็นภาพภาวะการขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และกำลังเข้าขั้นวิกฤต เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรไทยมีแนวโน้มลดลง ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ่นอย่างต่อเนื่อง

ตัวเลขจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้รายงานภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ยังไม่นับรวมภาคอื่นๆ พบว่า ตัวเลขขาดแคลนแรงงานในปี 2556 และ 2557 เท่ากับ 3.8 แสนคน และ 3.95 แสนคน ตามลำดับ ในจำนวนนี้เป็นแรงงานฝีมือ และแรงงานฝีมือชั้นสูง ระดับ ปวช., ปวส.และแรงงานระดับเทคนิค หรือเทคโนโลยีระดับปริญญาตรีมากกว่าครึ่ง ไม่นับรวมแรงงานไร้ฝีมือที่ต้องนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน

อดีตซีอีโอจากองค์กรเอกชนยักษ์ใหญ่ และประธานกรรมการการอาชีวศึกษา อย่าง ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ระบุว่า การกำหนดเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมจะเกิด ไม่ได้ หากไม่สร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจ และแก้ภาพลักษณ์ โดยต้องให้เด็ก และผู้ปกครอง มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าการเรียนอาชีวศึกษา จะมีรายได้ระหว่างเรียน เงินเดือนสูง มีโอกาสก้าวหน้า และเติบโตในสายอาชีพ ซึ่งสถานศึกษาจะต้องเชิญชวนสถานประกอบการมาร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีให้มากขึ้น ทั้งใน และต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์ดึงดูดเด็กเก่งที่ชอบเรียนด้านปฏิบัติมาเรียนอาชีวศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียนหญิงมาเรียนสายช่าง โดยเฉพาะสาขาที่มีงานรองรับในอนาคต โดยต้องสร้างจุดขายของแต่ละวิทยาลัยให้มีความโดดเด่น

“จุดขาย” แรกทางการตลาด ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำมาใช้เพื่อหวังเพิ่มปริมาณ และคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยผลักดันผ่านกลยุทธ์ “5 ให้ 5 ได้ อาชีวะสร้างชาติ” คือรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการในฐานะของผู้ใช้กำลังคน เข้ามามีส่วนร่วมจัดการอาชีวศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบ การ สร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาต่อผู้ที่เรียน ผู้ปกครอง และดึงดูดเยาวชนให้สนใจเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น

หลักการของ 5 ให้… เพื่อเชิญชวนสถานประกอบการร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรในการจัดการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สอศ.ดังนี้ 1.ให้การสนับสนุนด้านผู้เชี่ยวชาญของสถานประกอบการ เพื่อเป็นครูฝึกหรือวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติให้กับนักศึกษา (Man) 2.ให้การสนับสนุนด้านการเงินในรูปของทุนการศึกษา มอบให้แก่ผู้เรียน หรือบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ (Money) 3.ให้การสนับสนุนวัสดุฝึก เพื่อการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน (Material) 4.ให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อใช้ในการฝึกทักษะภาคปฏิบัติของนักศึกษา (Machine) และ 5.ให้การสนับสนุน ร่วมมือ ในการจัดทำหลักสูตร ออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น (Management)

ส่วน 5 ได้… สถานประกอบการจะได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา ดังนี้ 1.ได้กำลังคนที่มีมาตรฐาน มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตรงความความต้องการของสถานประกอบการ 2.ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 3.ได้ภาพลักษณ์ที่ดี ในฐานะเป็นองค์กรที่มิได้มุ่งแสวงหาผลกำไรแต่เพียงด้านเดียว 4.ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี และ 5.ได้รับการเชิดชูเกียรติ และประกาศยกย่องในฐานะองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อการศึกษา

ที่ผ่านมา ดร.อนุสรณ์ และ นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เดินสายนำทีมออกโรดโชว์ นำเสนอโครงการ “5 ให้ 5 ได้ อาชีวะสร้างชาติ” เชิญชวนสถานประกอบการชั้นนำเข้าร่วมสนับสนุน ซึ่งหลายองค์กรตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง

“5 ให้ 5 ได้ อาชีวะสร้างชาติ” จึงเป็น “จุดขาย” ที่น่าจะโดนใจทุกฝ่ายจริงๆwww.vec.go.th

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน,ครูไทบ้านดอทคอม
ภาพ : dek-d.com

Related Posts

การแสดงความเห็นถูกปิด