วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ จัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นชั้นปวชปีที่ 1 และปวสปีที่ 1 และสร้างความเข้าใจในระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ในกิจกรรมได้จัดให้มีการ แนะนำคณะครูอาจารย์   บุคลากร และสถานที่ต่างๆ ภายในวิทยาลัย รวมถึงเป็นการแสดงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีของวิทยาลัยที่ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ข่าว

การแต่งกาย

นักศึกษา  แต่งการในชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม
ผู้ปกครอง แต่งกายชุดสุภาพ

 

Related Posts

การแสดงความเห็นถูกปิด