ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ