ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์
และผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ