โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
จ่ายเงินเยียวยา ผู้เรียนคนละ 2,000 บาท

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย