1. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงโดยเรียนรู้จากเพื่อนร่วมกลุ่ม (Developing Of English Learning Skills For Direct Experience By Brain-Storming Group Technique )
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานฝ่ายแม่บ้านของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 โดยการสาธิตและสถานการณ์จำลอง
 3. การสำรวจการส่งงานของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/5 สาขา งานการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
 4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน ให้มีวินัยและความรับผิดชอบ  ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/5 สาขางาน การโรงแรม   วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
 5. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e – Learning  เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
 6. การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ ระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ ด้วยการเรียนเป็นชิ้นงาน
 7. การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาโทรคมนาคม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 8. การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ชุดฝึกจําลองของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 9. ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ ปีการศึกษา 2558
 10. ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียนนักศึกษาฝึกงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ ปีการศึกษา 2558
 11. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ ( วงจรกรองความถี่ ) ปวช.2
 12. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น) ปวช.1
 13. การพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 14. การพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์