ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ประวัติและสภาพทั่วไปของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
                    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ เดิมเป็น ”โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกุดชุม” ตั้งอยู่เลขที่  192   ถนนวารีราชเดช หมู่ 5   บ้านสองคร ตำบล กุดชุม  อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร ได้รับใบอนุญาตให้ก่อตั้ง เมื่อวันที่    16   พฤษภาคม    2547  ใบอนุญาต  เลขที่   3/ 2547  ประเภทอาชีวศึกษา  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โดย นายประดิษฐ์     โสมณวัตร  เป็นผู้รับใบอนุญาต  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546 )  ประเภท พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม และ หลักสูตร ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2546  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ รับนักเรียน นักศึกษา ได้ไม่เกิน 795 คน จำนวน 19 ห้องเรียน  การดำเนินการไม่ประสมผลสำเร็จ จึงได้โอนกิจการ ให้ นางพัฒนา   ศรีชนะ ในวันที่ 5 เมษายน 2550 ตามหนังสือ อนุญาต ที่ ยส. 01/2550   ปัจจุบันมี  นายถนอมศักดิ์   ศรีชนะ  เป็นผู้จัดการ และ นายพิกิฏ  ศรีชนะ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

ตราโรงเรียน 3

ตราวิทยาลัย

 

ปรัชญา              :   ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ
วิสัยทัศน์           :   เป็นสถาบันอาชีวะที่เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพสู่ตลาดสากล
พันธกิจ             :  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
                             2. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
                             3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสามารถใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ทุกสาขาวิชา
                              4. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้เพิ่มทักษะ เน้นการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกสถานศึกษา
คำขวัญ            :   “นัตถิ ปัญญาสะมา อาภา”  คำสอน แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
เอกลักษณ์       :   อาชีวะศึกษาของชุมชน มาตรฐานสากล มุ่งผลสร้างอาชีพ
สีประจำวิทยาลัย          :   แดง – เหลือง