หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาการบัญชี
หลักสูตร
– แผนการจัดการเรียนการสอน

สาขาคอมพิวเตอร์
หลักสูตร
– แผนการจัดการเรียนการสอน

สาขาช่างยนต์
หลักสูตร
– แผนการจัดการเรียนการสอน

สาขาอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตร
– แผนการจัดการเรียนการสอน

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หลักสูตร
– แผนการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาการบัญชี
– หลักสูตร
– แผนการจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
หลักสูตร
– แผนการจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

– หลักสูตร
– แผนการจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
หลักสูตร
– แผนการจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตร
– แผนการจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาไฟฟ้า

– หลักสูตร
– แผนการจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

– หลักสูตร
– แผนการจัดการเรียนการสอน