หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาการบัญชี
   - หลักสูตร
   - แผนการจัดการเรียนการสอน

สาขาคอมพิวเตอร์
   - หลักสูตร
   - แผนการจัดการเรียนการสอน

สาขาช่างยนต์
   - หลักสูตร
   - แผนการจัดการเรียนการสอน

สาขาอิเล็กทรอนิกส์
   - หลักสูตร
   - แผนการจัดการเรียนการสอน

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
   - หลักสูตร
   - แผนการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาการบัญชี
   - หลักสูตร
   - แผนการจัดการเรียนการสอน

สาขาคอมพิวเตอร์
   - หลักสูตร
   - แผนการจัดการเรียนการสอน

สาขาเทคนิคยานยนต์
   - หลักสูตร
   - แผนการจัดการเรียนการสอน

สาขาอิเล็กทรอนิกส์
   - หลักสูตร
   - แผนการจัดการเรียนการสอน