ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นางพัฒนา   ศรีชนะ     

ผู้รับใบอนุญาต

2

นายถนอมศักดิ์  ศรีชนะ  

ผู้จัดการ

3

นายพิกิฏ ศรีชนะ

ผู้อำนวยการ

4

นายไชย  บุญไชย

รองผู้อำนวยการ

5

นางสาวปรมาภรณ์  ศรีชนะ

รองผู้อำนวยการ

6

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี    สีพาฤทธิ์

รองผู้อำนวยการ

7

นางสาววิมลทา   มุละชีวะ

รองผู้อำนวยการ

8

นางสาววลัยพร   ศรีสวัสดิ์

ครู สาขาการบัญชี

9

นางสาวขนิษฐา  คุณุ

ครู สาขาการบัญชี

10

นางสาวหวัน  บุญมาโค

ครู สาขาการบัญชี

11

ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย  ศรีชนะ

ครู สาขาคอมพิวเตอร์

12

นายวิญญู  ศรีกระจ่าง

ครู สาขาคอมพิวเตอร์

13

นายพยัคฆ์  แทบท้าว

ครู สาขายานยนต์

14

นายประจักร  อยู่สุข

ครู สาขายานยนต์

15

นายอดิเทพ  มาตขาว

ครู สาขายานยนต์

16

นายทิวายุทธ  บุตรอำคา

ครู สาขายานยนต์

17

นายชยภัทร  ชื่นตา

ครู สาขาอิเล็กทรอนิกส์

18

นายโชคอนันต์  กาลจักร

ครู สาขาอิเล็กทรอนิกส์

19

นายภาณุวัฒน์  สร้อยจักร

ครู สาขาอิเล็กทรอนิกส์

20

นายสุทธิศักดิ์  สุวรรณผา

ครู สาขาการโรงแรม

21

นางพรทิพย์  หกุบแก้ว

ครู วิชาสามัญ

22

นายณัฐวุฒิ  ประทุม

ครู วิชาสามัญ

23

นายวีระ เชื้อชาร

ครู วิชาสามัญ

24

นางสาววัชราภรณ์  ยาวะโนภาส

ครู วิชาสามัญ

25

นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองบ่อ

พนักงาน

26

นางสาวลภัสรดา หาญอ่อนตา

พนักงาน