รายชื่อตลาดแรงงาน
ลำดับ ที่อยู่-สถานประกอบการ เบอร์สถาน
ประกอบการ
หมายเหตุ
1 ร้านพงศ์สุนทร 398/1หมู่8 ถ.วารีราชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม
 จ.ยโสธร 35140
045-789-276 086-265-7350
2 อิดติการช่าง 121หมู่4 บ้านนาเฮื่อง ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ
จ.ยโสธร 35120
084-478-1126  
3 ร้านวงศกรคาร์เซ็นเตอร์ 281หมู่5 ถ.วารีราชเดช บ้านคำเตย
ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 
084-607-3604  
4 ร้านวงศกรคาร์เซ็นเตอร์ 281หมู่5 ถ.วารีราชเดช บ้านคำเตย
 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 
084-607-3604  
5 อู่ประมวลยนต์ 101หมู่8 ถ.อรุนประเสริฐ บ้านหนองแสง
ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
045-795-243 093-384-5423
6 อู่ประมวลยนต์ 101หมู่8 ถ.อรุนประเสริฐ บ้านหนองแสง
ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
045-795-243 093-384-5423
7 สุนทรเซอร์วิส 393หมู่8 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 082-649-0029  
8 สุนทรเซอร์วิส 393หมู่8 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 082-649-0029  
9 P&Bออโตเซอร์วิส 52หมู่9 บ้านทรัพย์เจริญ ต.คำไผ่
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
095-315-1393  
10 P&Bออโตเซอร์วิส 52หมู่9 บ้านทรัพย์เจริญ ต.คำไผ่
 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
095-315-1393  
11 พรชัยการช่าง 418หมู่17 ถ.วารีราชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม
จ.ยโสธร 35140
088-131-4322  
12 พรชัยการช่าง 418หมู่17 ถ.วารีราชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม
จ.ยโสธร 35140
088-131-4322  
13 ออร์แกรนด์คาร์แคร์ 265 หมู่ 13 ถนนวารีราชเดช บ้านห้วยแก้ง
 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
084-4769339  
14 ออร์แกรนด์คาร์แคร์ 265 หมู่ 13 ถนนวารีราชเดช บ้านห้วยแก้ง
ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
084-4769339  
15 อู่ถาวรเซอร์วิส 243หมู่12 ถ.วารีราชเดช บ้านเอราวัณ
ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
085-188-4922  
16 อู่ถาวรเซอร์วิส 243หมู่12 ถ.วารีราชเดช บ้านเอราวัณ ต.กุดชุม
 อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
085-188-4922  
17 เล้งการยาง 238หมู่14 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 093-459-4486  
18 เล้งการยาง 238หมู่14 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 093-459-4486  
19 เล้งการยาง 238หมู่14 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 093-459-4486  
20 เล้งการยาง 238หมู่14 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 093-459-4486  
21 นิคมการช่าง 157หมู่7 บ้าหนองแหน ต.หนองแหน
อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
087-248-2154  
22 รุ่งโรจน์การไฟฟ้า 399หมู่8 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 081-065-3265  
23 รุ่งโรจน์การไฟฟ้า 399หมู่8 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 081-065-3265  
24 ร้านสงวนคาร์แคร์ 297หมู่14 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 045-789-255  
25 ร้านสงวนคาร์แคร์ 297หมู่14 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 045-789-255  
26 สมบัติการช่าง 286หมู่14 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 083-380-6626  
27 อู่ปิยะประเสริฐชลการช่าง 205หมู่4 ถ.จ้าวเสด็จ บ้านคำก้าว
ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
089-845-9399