วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า และช่างก่อสร้าง

ออกบริการชุมชน

วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2566

ณ โรงเรียนบ้านโนนประทาย โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง และโรงเรียนบ้านผักกะย่า

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับสังคม

LINE_ALBUM_สาขาชย ฟฟ กส อล ออก บริการชุมชน รร.ผักกะย่า 150266_๒๓๐๒๒๗_0 LINE_ALBUM_สาขาชย ฟฟ กส อล ออก บริการชุมชน รร.ผักกะย่า 150266_๒๓๐๒๒๗_1 LINE_ALBUM_สาขาชย ฟฟ กส อล ออก บริการชุมชน รร.ผักกะย่า 150266_๒๓๐๒๒๗_2 LINE_ALBUM_สาขาชย ฟฟ กส อล ออก บริการชุมชน รร.ผักกะย่า 150266_๒๓๐๒๒๗_3 LINE_ALBUM_สาขาชย ฟฟ กส อล ออก บริการชุมชน รร.ผักกะย่า 150266_๒๓๐๒๒๗_4 LINE_ALBUM_สาขาชย ฟฟ กส อล ออก บริการชุมชน รร.ผักกะย่า 150266_๒๓๐๒๒๗_5 LINE_ALBUM_สาขาชย ฟฟ กส อล ออก บริการชุมชน รร.ผักกะย่า 150266_๒๓๐๒๒๗_6 LINE_ALBUM_สาขาชย ฟฟ กส อล ออก บริการชุมชน รร.ผักกะย่า 150266_๒๓๐๒๒๗_7 LINE_ALBUM_สาขาชย ฟฟ กส อล ออก บริการชุมชน รร.ผักกะย่า 150266_๒๓๐๒๒๗_8 LINE_ALBUM_สาขาชย ฟฟ กส อล ออก บริการชุมชน รร.ผักกะย่า 150266_๒๓๐๒๒๗_9 LINE_ALBUM_สาขาชย ฟฟ กส อล ออก บริการชุมชน รร.ผักกะย่า 150266_๒๓๐๒๒๗_10 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_0 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_1 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_2 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_3 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_4 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_5 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_6 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_7 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_8 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_9 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_10 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_11 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_12 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_13 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_14 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_15 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_16 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_17 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_18 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_19 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_20 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_21 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_22 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_23 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_24 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_25 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_26 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_27 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_28 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_29 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_30 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_31 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_32 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_33 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_34 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_35 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_36 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_37 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_38 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_39 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_40 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_41 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_42 LINE_ALBUM_ออกค่ายบ้านโนนประทาย_๒๓๐๒๒๗_43

ใส่ความเห็น